Bonus – malus

Na ugovore o osiguranju od auto-odgovornosti od 01. septembra 2011. godine bonus-malus sistem se primenjuje
praktično, što znači da se premija osiguranja za određeno vozilo utvrđuje primenom odgovarajućeg premijskog
stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu za koju je odgovoran.Na ovaj način osiguranik koji u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaključenja osiguranja može očekivati
umanjenje premije osiguranja, odnosno osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete može očekivati uvećanje premije osiguranja.