TehničkI pregled – značaj

Tehnički pregled vozila je delatnost od opšteg društvenog interesa posmatrajući sa aspekta
bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i sa aspekta ekologije.

Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava
druge tehničke propise i uslove za učešće u saobraćaju.

Osnov za bezbedno učestvovanje vozila u saobraćaju je njegova tehnička ispravnost,
dok je za registraciju vozila neophodan dokaz da je vozilo tehnički ispravno.

Tehnički pregledi vozila mogu biti redovni, vanredni i kontrolni.